ครั้งแรกกับการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "โปร มูซิกา จูเนียร์ คอนเสิร์ต" อวดฝีมือนักดนตรีเยาวชนคนรุ่นใหม่ จากโครงการโปร มูซิกา จูเนียร์ แคมป์

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์ และเปิดโอกาส
ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมชื่นชมความสามารถของนักดนตรีเยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ เมื่อเร็วๆ นี้
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“โปร มูซิกา จูเนียร์ คอนเสิร์ต” โดยเยาวชน ๒๐ คนที่ผ่านการคัดเลือกจาก โครงการโปร มูซิกา จูเนียร์ แคมป์ (Pro Musica Junior
Camp supported by Boon Rawd Brewery) ร่วมแสดงกับวงโปร มูซิกา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลเรือเอก
หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช เป็นผู้อำนวยเพลง ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้ริเริ่มโครงการ โปร มูซิกา จูเนียร์ แคมป์ ขึ้น เพื่อเฟ้นหา
ตัวแทนเยาวชนจากทั่วประเทศที่ยังขาดโอกาสในการฝึกฝน และการสนับสนุนด้านดนตรีคลาสสิค มาเข้าค่ายดนตรีที่กรุงเทพฯ
เพื่ออบรมและฝึกฝนการบรรเลงบทเพลง พระราชนิพนธ์ โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีร่วมฝึกสอน นำโดย ดร.ทัศนา
นาควัชระ ผู้อำนวยการโครงการ ร่วมด้วยอาจารย์กิตติคุณ สดประเสริฐ และอาจารย์เดวิด อับบราฮัมยาน จากคณะดุริยางศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วาปี ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เผยถึงวัตถุประสงค์ของโครงการโปร มูซิกา จูเนียร์ แคมป์
ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านดนตรี มาเป็นแรงบันดาลใจในการจัดทำโครงการ
ด้วยพระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นต้นแบบให้นักดนตรีหรือผู้ที่สนใจด้านดนตรี ได้น้อมนำ
ไปเป็นแบบอย่างเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของตน

"โครงการได้เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนในท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาเข้าร่วมอบรมและฝึกฝน บ่มเพาะความสามารถด้านดนตรี
โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีหลายท่านสละเวลาอันมีค่ามาร่วมฝึกสอน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้พื้นฐาน
การเล่นดนตรีคลาสสิคอย่างถูกวิธี ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้ง ๑๖ บทเพลง ซึ่งเรียบเรียงโดยฯพณฯ องคมนตรี พลเรือเอก
หม่อมหลวง อัศนี ปราโมชซึ่งถือเป็นการเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ให้เป็นที่รู้จักในหมู่เยาวชนรุ่นใหม่อีกทางหนึ่งด้วย"

สำหรับบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่บรรเลงในการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "โปร มูซิกา จูเนียร์ คอนเสิร์ต"
ทั้งหมด ๑๖ บทเพลง ประกอบด้วย แผ่นดินของเรา, อาทิตย์อับแสง, คำหวาน, ยามค่ำ, ค่ำแล้ว, ใกล้รุ่ง, ราชนาวิกโยธิน, ลมหนาว,
แว่ว, ไร้จันทร์ ไร้เดือน, ในดวงใจ นิรันดร์, เกาะในฝัน, ภิรมย์รัก, เตือนใจ, แสงเดือน และ Can’t You Ever See

หลังจากการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "โปร มูซิกา จูเนียร์ คอนเสิร์ต" เสร็จสิ้น คณะอำนวยการ
โครงการและบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช
มอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนนักดนตรีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการโปรมูซิกา จูเนียร์ แคมป์ ทั้ง ๒๐ คน

โครงการโปร มูซิกา จูเนียร์ แคมป์ เป็นหนึ่งกิจกรรมของโครงการผลิตสื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด "คีตราชา" ที่ได้รับการสนับสนุนโดย
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยปีนี้เป็นวาระครบ ๕๐ ปีที่สถาบันการดนตรีและศิลปะการแสดง
แห่งกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเกียรติคุณชั้นสูงให้ทรงดำรงตำแหน่งสมาชิก
กิตติมศักดิ์ ลำดับที่ ๒๓ ปรากฏพระนามจารึกไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ อีกทั้งเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีให้ประชาชน
ทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้เรียนรู้บทเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะนำไปเป็นแบบอย่าง
และสนับสนุนผู้สนใจศึกษาทางด้านดนตรีต่อไป