สิงห์ เอสเตท

 • สิงห์ เอสเตท
  บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ "S" เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือหุ้นหลักและถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
  จำกัด ณ ปัจจุบัน ธุรกิจของ S ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัย
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ และโรงแรม หลักทรัพย์ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด
  (มหาชน) จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ "S"