บริษัท สหภาพดนตรี จำกัด

  • บริษัท สหภาพดนตรี จำกัด
    ก่อตั้งโดยคนดนตรีผู้ใช้แรงสมองและแรงงานทางดนตรีมายาวนาน ๔ คน คือ อัสนี โชติกุล,
    นิติพงษ์ ห่อนาค, ชาตรี คงสุวรรณ และ วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี  พร้อมทั้งทีมงานพี่น้องแรงงาน
    ทางดนตรีผู้คุ้นเคย และ แรงกาย แรงใจ จากญาติสนิทมิตรสหายชาวหัวใจสิงห์
    แห่งบุญรอดบริวเวอรี่