บริษัท ลีโอ ลิ้งค์ จำกัด

 • บริษัท ลีโอ ลิ้งค์ จำกัด
  บริษัท ลีโอ ลิ้งค์ จำกัด ในเครือ “สิงห์ คอร์เปอเรชั่น” ประกอบธุรกิจด้านลอจิสติกส์
  รับบริหารจัดการลอจิสติกส์ของเครือบริษัทบุญรอดฯ และลูกค้าทั่วไป โดยจะร่วมกับ
  ลูกค้าในการพัฒนาเครือข่ายระบบลอจิสติกส์ภายในประเทศและต่างประเทศ ให้มีต้นทุน
  ที่สามารถแข่งขันได้ มีระดับการบริการเป็นที่ยอมรับ พร้อมกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ
  ร่วมกัน