บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เป็นบริษัทในเครือที่สำคัญของ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 เพื่อบริหาร
การดำเนินงานของบริษัทในเครือ
บุญรอดกว่า 50 บริษัท และรายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
โทร: ( 662 ) 242-4000
แฟกซ์: ( 662 ) 669-2089 , 243-1740  
pr_relations@boonrawd.co.th

Call Center
โทร: (662) 669-1001 , 242- 4499
แฟกซ: (662) 669-1445
callcenter@boonrawd.co.th