ด้านสุขภาพ

"โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่" เป็นโครงการเริ่มแรกของมูลนิธิฯ ที่ได้ร่วมมือกับแพทย์อาสาในแขนงต่างๆ เดินทางไปดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยเบื้องต้นตลอดจนให้คำแนะนำด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร เริ่มดำเนินการครั้งแรกที่ตำบลแม่สรวย จังหวัดเชียงรายและขยายขอบเขตไปอีกหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องเสมอมา

Medical Mobile Unit
ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านการช่วยเหลือสังคม ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม