ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ขยายขอบเขตงานไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักว่าการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยดำเนินกิจกรรมด้านการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ เช่นโครงการ "ปลุกป่า...ในหัวใจไทย" ณ ลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ 405 ไร่ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกับคนในชุมชนให้มีความหวงแหนและเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้เพื่อให้ชุมชนและธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านการช่วยเหลือสังคม ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม