ด้านการศึกษา

มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตและนักศึกษาในกว่า 22 สถาบันทั่วประเทศ รวมทั้งทุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดาของพนักงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการอาหารกลางวัน โครงการสร้างอาคารเรียนและห้องสมุด โครงการการศึกษาผ่านดาวเทียม ตลอดจนการจัดตั้งสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาน อาทิ โรงเรียนภิรมย์ภักดี บ้านห้วยสีดา จังหวัดเลย ซึ่งมีส่วนช่วยให้เยาวชนพื้นที่ห่างไกลได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

School
ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านการช่วยเหลือสังคม ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม